Verkehrsinformation

English
Deutsch
 

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har vi vidtagit en del åtgärder. Exempelvis säljer vi bara biljetter via webbutiken för att undvika onödig köbildning. Vi säljer ca hälften av tågets tillgängliga sittplatser för att inte få för många människor på tåget. Dessutom tillåter vi bara påstigande i Ohs. Det innebär att man bara kan köpa tur- och returbiljett. Läs mer om vad vi gör nedan!

OBS! Webbutiken fungerar endast med Google Chrome, Firefox och senaste versionen av Microsoft Edge.

Det går bara att köpa biljett via internet i webbutiken. Ta med bokningsbekräftelsen i din mobil eller skriv ut den på papper och ta med. Du ska kunna visa upp den för tågpersonalen vid kontroll. OBS! Ingen försäljning av biljetter i biljettluckan i Ohs!

Man kan bara åka tur och retur med utgångspunkt från Ohs station. Ingen påstigning vid de andra stationerna eller hållplatserna är tillåten. OBS! Det förekommer ingen försäljning av biljetter på tåget eller stationerna!

Vi säljer ca hälften av tågets tillgängliga sittplatser för att inte få för många människor på tåget.

Du ska bara besöka oss om du är frisk.

Känner du oro för att resa med Ohsabanan rekommenderar vi att du istället avstår från besöket och besöker oss en annan gång.

Du har fri avbokning om du mailar oss senast 24 timmar före avresan. Det kan ta några dagar innan du får pengarna tillbaka.

Caféet i Ohs är öppet och bord finns utomhus.

Håll avstånd till dina medresenärer när du ska gå av och på tåget, när du står i kön till toaletten eller i caféet i Ohs.

Ingen servering i Bor under uppehållet där. Tag gärna med egen fika.

Friresor med medlemskort eller MRO-kort medges endast i mån av plats och kan inte bokas.

Ångloket kan ersättas med historiskt diesellok.

Vi följer folkhälsomyndighetens- och andra myndigheters råd och rekommendationer. Trafiken kan därför förändras med kort varsel. Kontrollera vår hemsida dagen innan din resa för information om eventuella förändringar.

 
 
 
 

In order to reduce the risk of transmission of Covid-19, we have taken some measures. For example, we only sell tickets through the Webshop to avoid unnecessary queuing. We sell around half of the available train seats so as not to get too many people on the train. In addition, we only allow boarding in Ohs. This means that you can only buy a return ticket. Read more about what we do below!

Please note that the Webshop only works with Google Chrome, Firefox and the latest version of Microsoft Edge.

You can only buy ticket via the internet in the Webshop. Bring the booking confirmation on your mobile or print it out on paper. You should be able to show it to the train crew when checking. NOTE! No ticket sales in the ticket booth in Ohs!

You can only go back and forth based on Ohs station. No boarding at the other stations or stops is allowed. NOTE! There is no sale of tickets on the train or stations!

We sell around half of the available train seats so as not to get too many people on the train.

You should only visit us if you are healthy.

If you feel anxious about traveling with Ohsabanan, we recommend that you refrain from visiting and visit us another time.

You have a free cancellation if you email us latest 24 hours before departure. It may take a few days before you get your money back.

The café in Ohs is open and tables are outdoors.

Keep a distance from your fellow travellers when you get off and on the train, in queue to the toilet or in the cafe in Ohs.

We do not sell any drinks or food in Bor during the stop there. Bring your own coffee basket.

Free travel with membership card or MRO card is only allowed if seats are available and cannot be booked.

The steam locomotive can be replaced with historic diesel locomotive.

We follow the advice and recommendations of the public health authority and other authorities. Traffic can therefore change at short notice. Check our website the day before your trip for information on any changes.

 
 
 
 

Um das Risiko einer übertragung von Covid-19 zu verringern, haben wir einige Massnahmen ergriffen. Zum Beispiel verkaufen wir Tickets nur über den Webshop, um unnötige Warteschlangen zu vermeiden. Wir verkaufen nicht mehr als die Hälfte der verfügbaren Zugplätze, um nicht zu viele Leute in den Zug zu bringen. Ausserdem erlauben wir nur das Boarding in Ohs. Dies bedeutet, dass Sie nur eine Hin- und Rückfahrkarte kaufen können. Lesen Sie unten mehr darüber, was wir tun!

HINWEIS! Der Webshop funktioniert nur mit Google Chrome, Firefox und der neuesten Version von Microsoft Edge.

Sie können Tickets nur über das Internet im Webshop kaufen. Bringen Sie die Buchungsbestätigung auf Ihr Handy oder drucken Sie sie auf Papier aus und bringen Sie sie mit. Sie sollten es dem Zugpersonal bei der überprüfung zeigen können. HINWEIS! Kein Ticketverkauf am Ticketschalter in Ohs!

Sie können nur basierend auf der Ohs-Station hin und her gehen. Das Einsteigen an den anderen Stationen oder Haltestellen ist nicht gestattet. HINWEIS! Es gibt keinen Verkauf von Tickets im Zug oder Zwischenbahnhof!

Wir verkaufen nicht mehr als die Hälfte der verfügbaren Zugplätze, um nicht zu viele Leute in den Zug zu bringen.

Sie sollten uns nur besuchen, wenn Sie gesund sind.

Wenn Sie Angst haben, mit dem Ohsabanan zu reisen, empfehlen wir Ihnen, uns nicht zu besuchen und uns ein anderes Mal zu besuchen.

Sie haben eine kostenlose Stornierung, wenn Sie uns mindestens 24 Stunden vor Abfahrt eine E-Mail senden. Es kann einige Tagen dauern for Sie Ihr Geld zurückkriegen.

Das Café in Ohs ist geöffnet und die Tische stehen im Freien.

Halten Sie Abstand zu Ihren Mitreisenden, wenn Sie aussteigen und in den Zug steigen, in der Warteschlange zur Toilette oder im Café in Ohs.

Kein Verkauf von Essen oder Getränke in Bor während des Aufenthalts dort. Bringen Sie Ihren eigenen Kaffeekorb mit.

Freie Reisen mit Mitgliedskarte oder MRO-Karte sind nur in dem Umfang zulässig und können nicht gebucht werden.

Die Dampflokomotive kann durch eine historische Diesellokomotive ersetzt werden.

Wir folgen den Ratschlägen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde und anderer Behörden. Der Verkehr kann sich daher kurzfristig ändern. Informationen zu änderungen finden Sie am Tag vor Ihrer Reise auf unserer Website.