Banavdelningen 2008

22-23 november
Höstens sista planerade banarbete genomfördes den 22-23 november trots att vintern slagit till
med lätt tjäle och ett tunt lager med snö. Det är sträckan förbi Sandbäcken strax utanför Ohs Bruk
som slutjusterades. Spåret lyftes som mest hela 17 cm och maskinstoppades.
Ballasten kompletterades sedan med ny makadam. Fyra rejäla men frusna dagsverken genomfördes.
Därmed avslutades höstens planerade banarbeten, bra jobbat grabbar!

8 november
Lördagen den 8 november var två man ute och samlade in räls och slipers utmed banan.
Trots att det bara var två man fick de ihop cirka 10 ton räls, några ströslipers vid km 1, all räls
och alla slipers vid Tagelbacken. De flesta färisträlerna vid Finnsjön och räls och växeldelar i
Gimarp samlades in för hand. Nu återstår ytterligare en städdag för resterande material utmed banan.

18-19 oktober
Helgen 18-19 ägnades åt spårjustering och att göra klart Kilometer 1 och Tagelbacken.
På lördagen lyftes, stoppades och baxades vid Tomtabäcken, Fina skogen, Hösjömo, Stensjörakan och Stensjön.
De vassa skarvarna vid Fina skogen är nu ett minne blott.
På söndagen spikades det klart i Tagelbacken och vid kilometer 1.
Det grusades också vid Tagelbacken. Czarna drog det tunga makadamtåget.


Före:
Efter:

Kilometer 1, 3-5 oktober
Höstens stora banarbete genomfördes under tre dagar.
Förberedelsearbetet påbörjades redan 20 september då räls och ett mindre antal sliprar kördes ut.
Den 3 oktober lastades först 150 sliprar på Stavsjövagnen som kördes ut till arbetsplatsen vid km 1.
Resten av dagen ägnade vi åt att skära alla skarvar och lossa alla spikar, ett drygt arbete.
Den 4 oktober samlades så det stora arbetslaget. Först revs de gamla rälerna och sliprarna undan.
Därefter jämnades den gamla ballasten för hand.
Sedan började vi att bygga det nya spåret med start i Bor-änden.
Skarvarna spikades för hand liksom en sliper i mitten av varje rälslängd. Samtliga 14 längder byggdes
klart och spåret anslöts med hjälp av de gamla övergångsrälerna och kl. 16.40 var spåret åter kopplat.
Söndagen ägnades åt att maskinspika spåret. Efter tio längder gav spikmaskinen åter upp.
Men arbetslaget övergick då till att plocka upp alla gamla sliprar och lasta dem på Stavsjövagnen
som sedan drogs hem till Ohs Bruk.
Återstår att spika fyra längder och transportera hem den gamla 17 kg:s rälsen som ska återanvändas på Bäckaskogsrakan.
Så ska det också köras på åtskilliga kubikmeter med ballast förstås.
Under båda dagarna serverades varm mat och fika vid vårt fältkök av våra kockar, Bo-Lennart och Lill-Anders.
En fantastisk arbetsinsats där en av banans sämsta sträckor nu får högsta standard.
Sammanlagt utfördes ca 30 dagsverken under de tre dagarna.

 

Tagelbacken 26-27 september
Arbetet med att spika färdigt spårbytet i Tagelbacken gick bra ända tills spikmaskinen lade av på
lördagen. Tur i oturen var att de flesta sliprar var färdigspikade.
Ett fåtal återstår vilket kommer att göras så fort maskinen är lagad. 5 dagsverken utfördes.

Tagelbacken, 20-21 september
Höstens andra banarbetshelg genomfördes planenligt.
Under lördagen kördes 27 kg:s räls ut till bytet i Tagelbacken och det kommande spårbytet vid km 1.
Spåret vid Tagelbackens övre del revs och marken jämnades till och samtliga bokslipers förborrades.
Under söndagen monterades den nya spåröverbyggnaden där rälsen är fäst i tre sliprar per rälslängd.
Återstår alltså att spika spåret färdigt vilket planeras att göras kommande fredag och lördag den 26-27 september.
Sammanlagt utfördes 10 dagsverken.

Tomtabäcken och Hösjömo
Den 13-14 september genomfördes höstens första banarbetshelg.
Egentligen tjuvstartade vi redan i veckan innan med utsättning av höjder vid Tomtabäcken, och på fredagen lastade vi tre vagnar med grus/makadam.
På lördagen slutjusterades avsnittet vid Tomtabäcken genom lyft, stoppning och baxning.
Därefter flyttade arbetslaget till kurvan strax nedanför Hösjömo.
Här har det redan jobbats en hel del och nu skulle arbetet färdigställas.
Kurvan var relativt komplicerad att lyfta men nu ligger spåret riktigt fint.
Påföljande raksträcka åtgärdades också med svacklyft och baxning.
Men eventuellt ska detta spår lyftas ytterligare.
På båda sträckorna har vi justerat ballasten.
Under söndagen jobbade två man med röjning nedanför Hösjömo.
Här hade grenarna nått för nära spåret och våra fordon, men nu är fria rummet fritt igen.
Avslutningsvis fylldes grus/makadam på vid ett par kommande arbetsplatser
mellan Kittebovägen och Stensjön.
Sammanlagt utfördes 16 dagsverken och resultatet var mycket lyckat.